Algemene voorwaarden:

 www.megabarok.com

 

Handelsnaam van Megabarok B.V.

MegaBarok B.V. , ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Doetinchem onder nummer: 68330138

Mailadres: info@megabarok.com

BTW nummer: NL8573.95.701B01

 

Artikel 1 Algemeen

1.     De algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) Megabarok zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Megabarok.

        Door te bestellen geeft u aan met deze alegemene voorwaarden akkoord te gaan.

        Op verzoek zullen deze voorwaarden kosteloos toegezonden worden.

        Tevens zijn deze voorwaarden via internet te raadplegen, zie: www.megabarok.com. (algemene voorwaarden)

2.     Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, In welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2 Overeenkomst en Bestelling

1.     Een overeenkomst wordt van kracht op het moment dat u de bestelling plaatst door op de knop ‘Afronden’ te klikken op het bestelformulier.

       (Het laatste formulier in het bestelproces met productbeschrijving en factuuradres)

       Megabarok verwerkt uw bestelling nadat u deze bij ons heeft geplaatst door middel van het bestelformulier op de website.

2.    Ter bevestiging ontvangt u een e-mail op het door u opgegeven e-mail adres. Indien u onverhoopt geen e-mail ontvangt, is uw bestelling toch van kracht.

3.    Megabarok tracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.

       Alle afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend voor Megabarok

4.    De prijzen op Megabarok zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. Megabarok heeft het recht haar prijzen aan te passen.

       De aanpassingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.Fouten en prijswijzigingen voorbehouden.

5.    Er worden bestellingen vanaf 25 euro in behandeling genomen.

6.    Megabarok is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden,

       Indien er goede gronden zijn aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

       Indien een dergelijk geval zich voordoet, deelt Megabarok dit binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling, met motivatie, aan de wederpartij mee.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

1.    Al de aanbiedingen op Megabarok zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

       Megabarok kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving ging.

       Op aanbiedingen kunt u geen abonnement afsluiten.

 

Artikel 4 Verzendkosten

1.     Megabarok rekent verschillende tarieven verzendkosten binnen Nederland,. Naar andere landen binnen de EU Zijn de verzendkosten op aanvraag.

 

Artikel 5 Leveringstermijnen

1.    Wij streven ernaar om binnen Nederland uw bestelling binnen 8 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden.

       Uiterlijk zal het artikel binnen 80 dagen na bestelling worden geleverd.

       Is dit niet mogelijk (b.v. bestelling tijdelijk niet op voorraad, niet meer leverbaar) of kan een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd,

       Dan ontvangt u binnen één maand na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heeft u het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

 

2.     Indien Megabarok gegevens van u nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst,

        Vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat u deze juist en volledig aan Megabarok ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 7 Verzending

1.      Voor ontvangst van de goederen dient er iemand aanwezig te zijn met de bevoegdheid de goederen in ontvangst te nemen en of betalen. 

          Onze vervoerder maakt met u een afspraak wanneer de levering plaatsvindt.

2.       Door onvoorziene omstandigheden kan onze vervoerder hier van afwijken deze stelt u hierover op de hoogte zie ook de algemene voorwaarden van onze vervoeder.

.

 

Artikel 8 Betalen en Betaalmogelijkheden

1.     Bij Megabarok kunt u kiezen uit 6 veilige manieren van betalen: I-Deal, Mastercard, Visa, Paypal en Overschrijving.

2.     Betalingen met Mastercard, Visa, of iDEAL verlopen via beveiligde verbindingen van Multisafepay.

        Multisafepay behoort tot de meest betrouwbare betaalplatformen van Nederland.

3.     Als u bij betaalmethodes voor de optie Overschrijving kiest kunt u het verschuldigde bedrag onder vermelding van uw Order ID en datum

        (te vinden op uw orderbevestiging) overmaken op rekeningnummer 106012797 t.n.v. Megabarok te Ulft. Zodra uw betaling binnen is versturen wij de bestelde artikelen.

4.     Als u bij betaalmethodes voor de optie Paypal kiest vindt uw betaling plaats via een beveiligde verbinding bij Paypal.

        U kunt het verschuldigde bedrag vanaf uw rekening naar ons overmaken. Zodra uw betaling binnen is versturen wij de bestelde artikelen.

5     .Rembours, uw zending wordt overhandigd als u het bedrag contant heeft betaald. Dat gebeurt gewoon aan de deur, snel en efficiënt.

6.     Megabarok blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten,

        Tot het moment dat de aankoopprijs en eventuele andere aan Megabarok verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

7.     Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen,

        Kan Megabarok niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag,

        Maar ook op alle redelijke kosten die Megabarok moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte.

        De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van het geen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,

        Momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

        Indien Megabarok echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren,

        Komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

        De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op u worden verhaald.

        U bent over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 9 Zichttermijn

1.     Megabarok wil dat al haar klanten tevreden zijn over hun aankoop bij Megabarok.

        Wanneer u niet tevreden bent over uw aankoop, kunt u na ontvangst van de goederen deze, zonder opgaaf van redenen, binnen zeven werkdagen terugzenden naar:

        Megabarok, Oerseweg 11, 7071PP te Ulft en de overeenkomst ontbinden of de artikelen ruilen.

        Hiervan hoort Megabarok binnen de zeven werkdagen telefonisch of schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.  

        De kosten van verzenden zijn voor uw rekening.

2.     Terugzenden of ruilen is alleen mogelijk wanneer,

        Het artikel in onbeschadigde verpakking en staat is, niet is gebruikt of bewerkt en voorzien is van de originele onbeschadigde verpakking en (info)kaartjes.

        Megabarok behoudt zich het recht voor geretourneerde artikelen te weigeren.

        Dit gebeurt echter alleen als het artikel naar de mening van Megabarok niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.

        De kosten van verzenden zijn voor uw rekening.

3.     Mocht u het artikel willen ruilen dan dient u megabarok hiervan schriftelijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op de hoogte te stellen.

        Hierin dient u te melden dat u een artikel wilt ruilen, uw klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer van het te ruilen artikel,

         Zodra wij het oude artikel hebben ontvangen en gecontroleerd sturen wij u het nieuwe artikel toe.

         In het geval dat deze niet meer voorradig is dan zal het artikel uiterlijk binnen 80 dagen na bestelling worden geleverd  

         De kosten van verzenden zijn voor uw rekening.

4.     Mocht u het artikel willen terugzenden en uw geld terug willen dan dient u Megabarok hiervan schriftelijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op de hoogte te stellen.

        Hierin dient u te melden dat u een artikel wilt terugzenden, uw klantnummer, de titel van het artikel en het artikel nummer.

        De terugbetaling, verminderd met verzend- en verpakkingskosten, zal na ontvangst en controle uiterlijk binnen dertig dagen plaatsvinden,

        De kosten van verzenden zijn voor uw rekening..

 

Art. 10 Aansprakelijkheid

1.     De aansprakelijkheid van Megabarok voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel,

        Is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel.

 

Art. 11 Overmacht

1.     In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke Megabarok niet aan te rekenen zijn.

2.     In geval van overmacht waardoor Megabarok niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmacht toestand.

        Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden,

        Zonder recht op enige (schade)vergoeding. 

 

Art. 12 Garantie

1.    Alle Artikelen van Megabarok zijn uitsluitend geschikt  voor decoratief gebruik,

        Megabarok garandeert dat de door hun te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen,

        Wie daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

        Bij gebruik buiten Nederland dient u zelf te verifiëren of het gebruik van het artikel geschikt is voor het gebruik aldaar.

        Mega barok hanteerd de wettelijke garantie termijn van twee jaar.

 

Art. 13 Geschillen

1.     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Megabarok partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing,

        Indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

        De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.     Megabarok zal altijd proberen een klacht in goed overleg met u op te lossen..

        Mocht er geen oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement

 

Art. 14 Copyright foto’s en afbeeldingen

1.     Op alle foto’s en afbeeldingen die getoond zijn/worden op Megabarok is copyright van toepassing,

        Ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij geleverd zijn.

        Zonder schriftelijke toestemming van Megabarok mogen de foto’s en afbeeldingen op geen  enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

2.     Als u toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Megabarok,  

        Wordt u gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim bij u ingediend.